Yazdır
PDF

KPDK Toplantısı, Hizmet kollarında Yaşanan Temel sorunlar.

www.yapiyolsen.org tarafından yazıldı. on .

      

Bilindiği üzere 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasasının 21. Maddesinde düzenlenen Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) her yıl Mart ve Kasım aylarında toplanmaktadır. Sendikamız Yapı-Yol Sen'in İş Kollarındaki Sorunları Tespit Edilerek, Ekteki Yazımızla Konfederasyonumuz KESK'e Bildirilmiştir.

KESK YÜRÜTME KURULUNA

 

İlgi      : 18.03.2015 tarihli ve 2015-189/07-12 sayılı yazınız.

 

            İlgi yazınız ile Kamu Personel Danışma Kurulu, her yıl Mart ve Kasım aylarında Sendikalarla toplantı yapıldığı ve 2015 yılın ilk toplantısının 26 Mart 2015 Perşembe günü yapılacağından, hizmet kolumuzda yaşanan temel sorunlar ve çözümüne ilişkin önerilerin en geç 23 Mart 2015 tarihine kadar yazılı olarak Konfederasyonumuza gönderilmesi istenilmektedir.

            Sendikamız Yapı-Yol Sen. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca 07 no.lu Hizmet Kolunda yer alan Kurumlarında (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İller Bankası A.Ş. ve Karayolları Genel Müdürlüğü) örgütlü bulunmaktadır.                                                        

 

 

         Sendikamızın örgütlü olduğu işkolu özelleştirme, taşeronlaştırma vb. yollarla tasfiye edilmek istenmektedir. Halka ve birçok kamu kurumuna altyapısını oluşturan hizmetler (Teknik ve bilimsel hizmetler) tasfiye edilerek, para getiren hizmetler piyasa koşullarına sunulmuştur.

            Tüm kurumlarda olduğu gibi işkolumuzda da üyelerimize yönelik kurum idarecileri devletin vermiş olduğu yetkileri kullanarak, çeşitli baskılar, sürgünler ve 6 aylık geçici görevlendirmeler uygulanmakta, KESK/ Yapı-Yol Sen’e üye olanların büyük bir kısmının özlük ve sosyal haklarına kısıtlamalar getirilmeye çalışılmakta ve anti demokratik uygulamalar yaşanmaktadır.

Alan Sorunlarımız  

            İşkolumuzda, Kalite Yönetimi, Personel verimliliği uygulamaları fiilen başlamış olup, Performansa dayalı esnek çalışma yöntemine yönelik zemin hazırlanmaktadır.

1-      İşkolumuzda çeşitli Yönetmeliklere dayalı rotasyon ve 25 yılını aynı İlde dolduran çalışanları sürgün ederek emekliliğe zorlamaktadır.

2-      Geçici görevlendirmeler Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinde özellikle Bölge İllerinde yoğun yaşanmakta. Yine aynı kurumda müfettişlerce düzenlenen ve dayanağı olmayan çeşitli tutanak veya raporlara dayanarak üyelerimizi disipline göndererek, disiplin sonucunda tayin çıkarmaya çalışılmaktadır.

3-      Tapu Müdürlüklerinde personel eksikliğinden dolayı oldukça iş yoğunluğu yaşanmakta ve zorunlu olarak fazla çalışmadan dolayı da her hangi bir fazla mesai ücreti verilmemektedir.

4-      İşkolumuzun tamamı Teknik hizmetler sınıfında olan çalışanlardan oluşmaktadır. Bu kadroda olanlara Harcırah Kanunu ile Arazi ve Seyyar Görev Tazminatı hakkı verilmiştir. Ancak son yıllarda hem sendika üyeliğine göre ayırım yapılmakta, hem de arazi tazminatlarına farklı tanımlar getirilerek sınırlandırılmış, söz konusu tazminatlara çeşitli kısıtlamalar getirilerek, kendileri gibi düşünmeyen çalışanları yararlandırmıyorlar.      

5-      Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı çalışanlarının görev tanımlarının eksikliğinden dolayı, yaptıkları zorlu görevlerine rağmen özlük ve sosyal haklardan yararlanmayarak mağdur edilmektedir. Yemek yardımlarından yoksun, lojman sıkıntısı ve çalışma mekânları sorunu çoğu illerde mevcuttur.

6-      Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve AFAD çalışanları, 6 aylık geçici görevlendirmeler yapılmakta, üyelerimiz çeşitli bahanelerle disiplin kuruluna sevk edilmekte, baskı altına alınarak, sendikamızdan uzaklaştırmaya çalışılmaktadırlar.

7-      İşkolumuzda 4/C çalışanları uygulanmakta olan Ek ödemelerden faydalanmak için İdari Mahkemelerde davalar açıldı, devam eden davalar olup, sonuçlanan ve kazanılmış mahkeme kararları da mevcuttur. Ancak Kazanılmış davalar işyeri tarafından uygulanmıyor. Ayrıca çalışanlarca dava açılmaması ve kazanılmış kararların çoğalmaması için 4/C çalışanların sözleşmelerine yeni bir madde eklenerek, Ek Ödeme talebinde bulunamayacağına ilişkin taahhüt konulmuştur.  

8-      İlbank A.Ş. lojmanlarının tamamı satıldı. Karayolları Bölge Müdürlükleri de lojmanlarını satışa çıkarmaya başladılar. Çalışanları her yönüyle mağdur etmeye devam etmekteler.

9-      İşkolumuzda KREŞ talebi oldukça yoğun bulunmaktadır.

10-  İdareciler lojman komisyonuna sadece Bayındır Memur sen’i alarak, yalan yanlış lojman tahsisleri yapılmakta ve çalışanları da bu bahaneyle memur sene üye yapmakla zorluyorlar.

11-  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan sınavlarla oldukça kadrolaşmalar yaşanmakta. KPSS puanına göre değil, Bakanlık tarafından yapılan sınavlarla işe alımlar yapılmakta.

12-  2014 yılında Kamu emekçilerin maaşlarına yapılan net 123 TL beklentilerin ve mevcut koşulların çok gerisinde kaldığı, enflasyon farkının verilmemesi de çalışanları oldukça mağdur etmiştir.

13-  2015 yılı bütçesinde yaşanan hak kayıpları ile birlikte maaşların açlık sınırının gerisinde kaldığı bilinmektedir.   

Tüm bu anti demokratik uygulamalara karşı, Sendikamız Yapı-Yol Sen, işkolumuzda yaşanan sorunların çözümüne yönelik ve yaşanan olumsuzluklara biran önce son verilmesine ilişkin idarecilerle sık sık görüşmeler yaparak, kısmi sorunlara çözüm getirmekle birlikte, çözülmeyen sorunlara karşı da adeta hukuk savaşı vermeye devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 İşkolumuzda öncelikli ve ortak taleplerimiz;

1-      Güvenceli iş ve insanca yaşanacak ücret,

2-      Ek ödemelerin taban aylığına ve emekliliğe dahil edilmesi,  

3-      4/C çalışanların kadroya alınması,

4-      Baskı, Sürgün ve hak gasplarına son verilmesi,

5-      Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Memuru Kadrosunda görevli çalışanların,   “Arşiv Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge” bölümü mezunlarının Arşivci kadrosuna alınması,