Yazdır
PDF

YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ'NİN SENDİKAMIZ TARAFINDAN DEĞERLENDİRMESİ

www.yapiyolsen.org tarafından yazıldı. on .

16.08. 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  Sendikamızca değerlendirerek, kısa bilgilendirme notu aşağıda sunulmuştur.

Buna göre;

1- Birinci madde de “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğ’in11. Maddesinde yapılan düzenleme ile sürgünlere kılıf hazırlayan yönetmeliğin eski halinde bir değişiklik yapmamış,  “Haklarında adli veya idari soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülmüş olan memurun…” atama dönemi beklenmeksizin “hizmet gereği” yer değiştirmesi yapılabileceğini tekrarlamıştır. Bu durum Tapu ve Kadastro çalışanlarına Denetçi (Müfettiş) raporlarıyla uygulanıyordu, ancak mahkeme kararları ile geri getirme olasılığı yüksekti.(Sendikamızın birçok yöneticisi ve üyesi yönetmeliğin bu maddesine dayanılarak sürgün edilmiş, mahkemelerde bu sürgünlere karşı açtığımız davaların büyük bir çoğunluğu lehimize sonuçlanmıştır. Ancak yapılan düzenleme ile mahkeme kararlarına, ILO sözleşmelerine ve temel insan haklarına dair tüm belgelere rağmen Hükümet sürgünlere devam edeceğini göstermektedir. Hükümet bir kez daha sendikal mücadeleye ve toplumsal muhalefete tahammülsüzlüğünü kanıtlamıştır. Oysa sürgünler ve baskılar mücadele kararlılığımızı artırmaktan başka bir işe yaramamıştır, yaramayacaktır.)

Birinci maddeyle ayrıca, kamu emekçisinin ayrıldığı hizmet bölgesindeki zorunlu hizmetlerinin aynı hizmet bölgesi içerisindeki başka bir alanda tamamlattırılması düzenlenmektedir.  Düzenleme ile görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde kamu emekçisi diğer hizmet bölgelerine atanabilecek, eksik hizmetler daha sonra tamamlattırılacak.

“Hizmet gereği başka bir hizmet alanına veya bölgesine atanan memurlar yönetmeliklerinde istisna olması dışında…” ayrıldığı hizmet alanına yeniden atanamayacak. (Bu fıkra da temel insan haklarına aykırı olup, Konfederasyonumuz tarafından gerekli hukuki girişimlerde bulunulacaktır.)

2- İkinci maddede yapılan değişiklikle, sağlık ve eş durumu mazeretine dayalı atamalara “can güvenliği” mazereti adıyla yeni bir atama şekli getirilmiştir. Yine sağlık ve can güvenliği mazereti nedeniyle yapılacak atamalar atama dönemi beklenmeksizin yapılabilecek.

3- Üçüncü maddede “Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği” esasları düzenlenmiştir.

4- Dördüncü maddede “Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği” düzenlenmiş.

Yönetmeliğin eski halinde eşler aynı kurum personeli ise, ast durumunda bulunanın yeri üste göre değiştirilmek zorundaydı. Ancak, ast/üstün ne demek olduğu çok tartışmalı ve problemliydi. Keyfi yorumlamalara açıktı.  Yeni düzenlemeye göre;  eşler aynı kurum personeli ise, eşler kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yerde birleştirilecektir. Yine yönetmeliğinin önceki düzenlemesinde, eşler farklı kurumlarda çalışıyor ise, kimin kime göre nakil olacağı konusunda, unvan, kadro ve göreve bakılmaktaydı. Yeni düzenlemeye göre ise, eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere atama yapılacaktır. Bu koordinasyonun nasıl sağlanacağı ve kamu emekçilerinin bu konuda yaşadığı mağduriyetin giderilmesinin esas alınıp alınmayacağı uygulamada görülecek ise de AKP iktidarının şimdiye kadarki karnesinin olumlu olmadığı bilinmektedir.

“Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik” yer değiştirme işlemlerinde uygulanan genel çerçeve yönetmeliktir. Bunun bir alt mevzuat düzenlemesi, kurumsal yönetmeliklerdir. Bu yeni düzenlemeyle, genel çerçeve yönetmelikte yer alan "diğer eşin de memur olarak çalışıyor olması" şartı kaldırılmıştır. Yani, memur, özel sektördeki eşi 3 yıl sosyal güvenlik primi ödemiş ise, o yere nakil isteyebilecektir. 3 yıllık sosyal güvenlik priminin aynı yerde yatırılmış olması şartı getirilmiş. Kamu personeli olmayan eşinin talep edilen yerde kesintisiz son 3 yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması gerekmektedir.  

Bu kamu emekçileri açısından bir kazanım değildir. Bazı kurumlarda mevcut haliyle daha az süre için primin yatırılmış olması yeterli görülmekteydi. Örneğin daha önce son iki yılda her hangi bir yerde toplam 360 gün prim yatırılmış olması “Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği” talebi için yeterli görülmekteydi. Öte yandan “3 yıllık sosyal güvenlik priminin aynı yerde yatırılmış olması” şartı da geriye götüren bir düzenlemedir. İş bulma şartlarının son derece zor olduğu koşullarda, sosyal güvenlik priminin en son nerede yatırılmış olması önemli değildir. Dolaysıyla düzenlemenin bu fıkrası mazeret şartlarını zorlaştıran bir nitelik taşımaktadır.

Kamu emekçisi eşin kurum içi yer değiştirmeyle atama imkânının olmaması veya zorunlu yer değiştirmeye tabi görevde olması halinde bu durumdaki eşin bulunduğu yere atama yapılacaktır. Aynı kurumlarda bulunan eşler bakımından ise, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere ataması yapılacak. Memurun eşi milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter ise bunların bulundukları yerlere atama yapılabilecektir.

5- Beşinci maddede “Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği” düzenlenmiştir.

            Kamu emekçisinin, eşinin ve çocuklarının can güvenliğinin tehlikede olduğunun adli ve İdari makamlarca belgelendirilmesi halinde,  aynı hizmet bölgesi içerisinde başka bir hizmet alanına, hizmet bölgesinde ihtiyaç olmaması halinde başka bir hizmet bölgesine atama yapılabilecek, 6284 sayılı kanun gereğince, adli makamlarca iş yerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınması halinde şiddete uğramış kadın kamu emekçisi aynı hizmet bölgesi içinde başka hizmet alanına, bölgede hizmetine ihtiyaç yoksa diğer hizmet bölgelerine atanabilecek.

6. Altıncı madde ile kamu emekçisinin kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılacağı süreler yeniden düzenlenmiştir. Buna göre hastalık ve refakat izinlerinin toplamı 6 ayı geçmeyen kısmı bölge hizmetinden sayılacak.

7- Yedinci madde ile de bölge hizmetinden sayılmayacak süreler düzenlenmiştir.

8- Sekizinci, dokuzuncu ve onuncu maddeler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda daha önce yapılan değişikliklere ve yönetmelikteki diğer değişikliklere uyum amaçlanmıştır.

9-  11. Maddede “Engellilik Durumuna Bağlı Yer değişikliği” düzenlenmiştir.

            En az %40 oranında engelli olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci dereceden kan hısımları bulunan kamu emekçisi engellilik mazeretine bağlı olarak yer değişim talebinde bulunabilecek. Belirtilen kapsamdakilerin tedavi nedeniyle yer değişikliğinde bulunması halinde ise; atama yapılacak yerin memurun ve engelli yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esas alınacak, Engellilik durumu devam ettiği sürece, memurun isteği dışında yeri değiştirilemeyecek. (Konfederasyonumuz ve Sendikamız Yapı-Yol Sen. Engellilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesi konusunda geçmişten bu yana bir çaba ve mücadele içerisinde olmuştur. Bundan sonra da bu çabamız artarak devam edecektir. Düzenlemeyi bu anlamda olumlu buluyor, destekliyoruz.)