Yazdır
PDF

SEYYAR GÖREV TAZMİNATINA İLİŞKİN MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLEN YAZIMIZ.

www.yapiyolsen.org tarafından yazıldı. on .

MALİYE BAKANLIĞI
 BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
 
 Sendikamız Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna bağlı KESK/Yapı-Yol Sen. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, İl Bank A.Ş. ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında örgütlü bulunan bir Sendikadır.
 
 Bilindiği üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı İl Müdürlüklerinin ağırlıklı Teknik Hizmetler sınıfı kadrosunda bulunan personelin zorunlu olarak arazi çalışmalarında faaliyet sürdürmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı İl Müdürlüklerinde görev yapan Teknik Hizmetler sınıfı kadrosunda bulunan personelin Bakanlık faaliyet alanı içerisinde çeşitli arazi çalışmalarında bulunmaları nedeniyle, yasal olarak arazide çalıştıkları gün/saat kadar kendilerine seyyar görev tazminatının ödenmesi gerekmektedir. 
 Arazide görev yapan çalışanlara seyyar görev tazminatının ödenmesi için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilgili kaleme gerekli ödeneğin aktarılması için Genel Müdürlüğünüze ödenek talebinde bulunduklarını belirtmektedirler. 2013 yılına ait kısmen ve 2014 yılında ise seyyar görev tazminatlarının hiç ödenmediğine ilişkin İl Müdürlüklerinde görev yapan üyelerimizce Sendikamıza bildirilmiş bulunmaktadır.
 
 12.07.2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5538 Sayılı “Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” gereğince geçmişe dönük harcırah ödenmesinde de kullanılması nedeni ile seyyar görev tazminatlarının ödenmesini belirtmektedir.
 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde “Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri” ifade etmiştir.  
 Yine aynı şekilde, 6245 sayılı kanunun 49’uncu maddesine göre Seyyar Görev Tazminatının kimlere  ödeneceğine ilişkin açıkça hüküm altına almış bulunmaktadır.
 Buna göre; Seyyar Görev Tazminatlarının ödenmemesi nedeni ile geçmiş yıllarda üyelerimiz birçok dava açmak durumunda kalmış ve sonuçta ilgili kuruma ek olarak yargı giderleri, mahkeme masrafları ve Avukatlık ücretlerini de ödemek durumunda kalmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı İl Müdürlüklerinde görev yapan üyelerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi ve yasal hakları olan “Seyyar Görev Tazminatının” ödenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Genel Müdürlüğünüze gerekli ödenek talebinde bulunduğu, konuya ilişkin talep yazısının Genel Müdürlüğünüz nezdinde bir an önce görüşülmesi ve ilgili personellerin mağduriyetinin giderilmesi açısından önemlidir.
 
 Bilgi Edinme Kanunu gereğince sendikamızın kurum çalışanlarına tanınan bilgi edinme hakkından yararlandırılması doğrultusunda, Genel Müdürlüğünüzce gerekli ödeneğin yapılması için sağduyunun gösterilmesi ve konu hakkında yapılacak çalışmanın aşaması hakkında Sendikamıza gerekli bilginin verilmesi hususunda;