Yazdır
PDF

SENDİKAMIZCA KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE YAZILAN ROTASYON İLE İLGİLİ İTİRAZ YAZIMIZ.

www.yapiyolsen.org tarafından yazıldı. on .

           Genel Müdürlüğünüzün 18.06.2014 tarihli ve 2 sayılı yer değişikliği kurulu kararı ile memurların yer değiştirme suretiyle atamalarına ilişkin Yönetmelik uyarınca yapılan 2014 yılı zorunlu yer değiştirme listesine ilişkin Sendikamıza bildirilen rahatsızlıklar nedeniyle ek listeler ve çalışanlarca duyurulan şikâyetler Sendikamızca incelenmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde; Genel Müdürlüğünüzce memurlarının yer değiştirme suretiyle atamalarına ilişkin yönetmeliğin 7. Maddesinde İş mevsimi gereği yer değiştirme sureti ile yapılacak atamalar, her yılın Mart ve Ekim aylarında yapılır denilmektedir. Ancak 2013 ve 2014 sezonunda bu dönemlere riayet edilmediği görülmektedir.

Karayolları Genel Müdürlüğü memurlarının yer değiştirme suretiyle atamalarına ilişkin yönetmeliğin 16. Maddesinin 1.bendinde; “Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi boş veya boşalacak hizmet alanları ve unvanlar ile personel ihtiyacı bulunan diğer hizmet alanlarının listesi ve başvuruların ne şekilde yapılacağı, her yılın en geç Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlük Web sayfasında internet ağında duyurulur” ibaresi yer almasına rağmen, Genel Müdürlüğünüzce 2014 yılı Mart ayı içerisinde boş ya da boşalacak olan kadrolar açıklanmış ancak, buna bağlı kalınmamış ve 05.05.2014 tarihinde ikinci bir boş ya da boşalacak olan hizmet alanları tekrar açıklanmış ve duyurulmuştur. Açıklanmış olan bu hizmet alanını gösteren ikinci tabloda ise değişiklikler yapılmıştır. Örneğin ilk tabloda Karayolları 14. Bölge (Bursa) da 13 boş ve 0 ihtiyaç görünürken ikinci tabloda 0 boş ve 3 ihtiyaç görünmektedir.?

Yine Genel Müdürlüğünüz memurlarının yer değiştirme suretiyle atamalarına ilişkin yönetmeliğin 4.Maddesinin (c) bendinde; ‘’Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda memurların hizmet bölgeleri arasında adil ve dengeli dağılmasını sağlamak suretiyle hizmetin yerine getirilmesi esastır.

Genel Müdürlüğünüz memurlarının yer değiştirme suretiyle atamalarına ilişkin yönetmeliğin eklerinde; EK-1 Personelin Hizmet Bölgeleri Tablosu, EK-2 Yer Değiştirme Suretiyle Atama İstek Formu, EK-3 Yer Değiştirme Başvuru Değerlendirme Formu yer almaktadır. Ancak, Sendikamızca yapılan araştırmada Ek-3 formu dikkate alınmadığı görülmektedir. Eğer değerlendirmeye alınmış  ise yapılmış olan değerlendirmelerin adaletli bir şekilde yapılmış olduğunu göstermek ve kurum işleyişini şeffaflaştırmak adına neden yapılmış olan puanlamalarla birlikte  kurum internet sitesi üzerinden paylaşılmamaktadır.

Yer Değiştirme  Kurulunun 20/06/2014 tarihli makam onayını taşıyan 18/06/2014 tarihli ve 2014/2 sayılı yer değişikliği kurulu kararı eki listeler, kurum internet sitesi üzerinden yayınlamış, ancak, atamaların rotasyon yönetmeliğinde belirtilmiş olan kriterler çerçevesinde yapılmadığı görülmektedir. Örneğin: 3.Hizmet Bölgesindeki görev süresini henüz tamamlanmamışken, 1.Hizmet Bölgesine atamasının gerçekleşmiş olduğu, birçok personelle örneklendirilebildiği görülmektedir. Söz konusu örnekte olduğu gibi ataması yapılan personellerin herhangi bir mazeret durumunun olmadığı da bilinmekte olup ve açıklanmış olan listelerin açıklama kısımlarının da boş olduğu görülmektedir.  

            Yönetmeliğin 16. Maddesinin 1. Bendinde; Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi boş veya boşalacak hizmet alanları ve unvanlar ile personel ihtiyacı bulunan diğer hizmet alanlarının listesi yayınlanır denilmektedir. Ancak Genel Müdürlüğünüzce yayınlanan bu listeler, uygulamada hiçbir önem arz etmediği görülmektedir. Örneğin; Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünde boş veya boşalacak kadro kısmında jeoloji mühendisi pozisyonunda ne boş kadro belirtilmiş, ne de herhangi bir ihtiyaçtan söz edilmemekte olup, buna rağmen atamaların yapılmış olduğu görülmektedir.

Genel Müdürlüğün oluşturduğu atama listesi sonrasında mazeret bildirimlerinin de dikkate alınması gerektiği, Personelin vermiş olduğu EK-3 Yer Değiştirme Başvuru Değerlendirme Formundaki taleplerin ve bildirilen mazeretlerin dikkate alınması, ilgili Yönetmelikte belirlenen takvime göre işletilmesi, hem çalışanlar hem de kurum için önemlidir.     

Kurumunuzca gerçekleşen rotasyon, İdarenin liyakat ve puanlamayı devre dışı bırakarak takdir yetkisini keyfiyetle kullandığını göstermektedir. Bu durum, idarenin takdir hatası ile kamu hizmetini aksatmasına, telafisi zor, maddi-manevi tazminat gerektiren kayıpların oluşmasına ve çalışanlar arasındaki iş barışının bozulmasına neden olmaktadır. Benzer işler ve aynı sürelerde çalışan personeller arasından hiçbir objektif kritere dayanmayarak tek tek personellerin seçilmesi, diğer çalışanlara gözdağı verilmesi, idarenin çalışanlar üzerinde yönetmeliği baskı unsuru olarak kullanmasını göstermektedir.

Sendikamız, idarenizin çalışanlara yönelik baskı ve hukuksuz uygulamalar ile meydana gelen veya gelebilecek tüm mağduriyetlere sebebiyet veren uygulamaların hakkında gerekli her türlü hukuki mücadelenin takipçisi olacaktır. Özellikle keyfi takdir yetkisi kullanarak çalışanların mağduriyetine sebep olan uygulamaların yeniden incelemesi ve idarenizce gerekli sağduyunun gösterilmesini bekler, yukarıda açıklanan sorunların incelenerek sonuçtan Sendikamız Genel Merkezine bilgi verilmesi hususunda; 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.